Tarieven

De wet

Artikel 446ter van het Gerechtelijk Wetboek:
"De advocaten begroten hun ereloon met de bescheidenheid die van hun functie moet worden verwacht. Een beding daaromtrent dat uitsluitend verbonden is aan de uitslag van het geschil, is verboden."

Onze erelonen worden dus vastgesteld volgens het criterium van billijke gematigdheid, afhankelijk van de omvang van het dossier en de tijd die het in beslag heeft genomen.

Sinds 1 januari 2014 zijn de kosten voor de tussenkomst van Belgische advocaten onderworpen aan een btw-tarief van 21%. De aangegeven bedragen zijn dus exclusief btw.


Stundensatz

We hanteren een uurtarief dat rekening houdt met de specialisatie van de advocaat, de aard van de dienstverlening, de mate van urgentie en de situatie van de cliënt.

Hieronder vindt u een overzicht van de gehanteerde tarieven:

75,00 € tot 140,00 € advocaat-medewerker
100,00 € tot 175,00 € advocaat-vennoot
100,00 € tot 300,00 € gespecialiseerd advocaat
75,00 € wachten en verplaatsing

Dit uurtarief zal meestal worden toegepast voor zaken die niet in geld kunnen worden gewaardeerd. Een verhoging vanwege uitstekende resultaten is toegestaan.
Deontologie van de balies van Liège - Verviers, OBFG en CCBE.


In geld waardeerbare zaken

Voor zaken die in geld kunnen worden gewaardeerd, kan het ereloon worden berekend op basis van de waarde van de zaak, rekening houdend met een minimaal uurtarief.

Zaken die in geld kunnen worden gewaardeerd, zijn gebaseerd op de werkelijke waarde van het geschil, d.w.z. de door elk van de partijen gevorderde hoofdsom en bijkomende bedragen.

De volgende tarieven worden gehanteerd:

Tot 2.500,00 € 18 tot 25%
Van 2.500 tot 12.000,00 € 13 tot 19%
Van 12.000 tot 25.000,00 € 9 tot 14%
Van 25.000 tot 50.000,00 € 8 tot 12%
Van 50.000 tot 125.000,00 € 6 tot 11%
Van 125.000 tot 250.000,00 € 5 tot 10%
Meer dan 250.000,00 € 4 tot 8%

Deze barema’s zijn van toepassing op zaken met gerechtelijke acties en gerechtelijke procedures.


Schuldvordering

Voor de eenvoudige invordering van schulden, d.w.z. schuldvorderingen die geen aanleiding geven tot gerechtelijke procedures en die ten hoogste voorzien in de toekenning van betalingstermijnen, gelden de volgende tarieven:

Tot 6.000,00 € 10 tot 15%
Van 6.000 tot 50.000,00 € 7,5 tot 10%
Van 50.000 tot 125.000,00 € 3 tot 8%
Van 125.000 tot 250.000,00 € 2 tot 6%
Meer dan 250.000,00 € 1 tot 4%

Kantoorkosten

Dossier vaste prijs van 80 €
Correspondentie 11 € per pagina
Verplaatsingen 0,70 € per kilometer
Fotokopie 0,70 € per pagina

Vanaf 1 januari 2023 kunnen de kosten forfaitair worden vastgesteld op tegen een tarief van 10% van de gefactureerde erelonen.


Uitgaven

In rekening gebracht tegen kostprijs (kosten betaald aan de griffie, deurwaarders, deskundigen, enz.).


Provisies en facturen

Tijdens de procedure worden provisieaanvragen aan de cliënten gericht om een deel van de diensten en de gemaakte kosten te dekken.

Na afloop van onze tussenkomst wordt een overzicht van de kosten en vergoedingen toegezonden, met inbegrip van de overeengekomen berekeningsmethode en een gedetailleerde beschrijving van de gemaakte kosten.

Het is nu mogelijk om de verliezende partij een procedurevergoeding te laten betalen. Die vergoeding omvat de deelneming (bij wet vastgesteld forfaitair bedrag) van de tegenpartij in de betaling van de kostenstaat en honoraria van de advocaat van de winnende partij.

Deze door de tegenpartij betaalde forfaitaire bijdrage wordt opgenomen in de ontvangen provisies.

Wij zijn uiteraard te allen tijde beschikbaar om u tijdens het dossier alle nuttige informatie over het verloop van onze diensten te verschaffen.

 

 

 

Aarzel niet voor eventuele vragen Neem contact met ons !